Regulamin wakacyjnego konkursu ,,Wytrenuj sobie wakacje,,

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą ,,Wytrenuj sobie wakacje,, (dalej ”konkurs”)
dla Klubowiczów Synergia Fitness jest klub Synergia Fitness przy ulicy Kozielskiej 6c
(dalej: „Organizator”)
2. Uczestnikiem Akcji jest każdy klubowicz Synergia Fitness z ważnym i opłaconym karnetem klubowym na miesiąc lipiec i sierpień oraz klubowicze z kartami typu Multisport
i Ok System. Konkurs obowiązuje od dnia 01.07.2019 roku do 31.08.2019 roku, jedynie
w tym czasie możliwe jest zbieranie pieczątek w recepcji klubu. Nie ma możliwości
pobrania pieczątki na kartę w innym miejscu niż recepcja w klubie Synergia.

§ 2 Zasady konkursu

1. Każdy uczestnik konkursu „Wytrenuj sobie wakacje” otrzymuje „kartę na pieczątki” i może
gromadzić na niej punkty w postaci pieczątek wykonanych przez pracownika recepcji.
2. Jedna pieczątka = obecność na jednych pełnych zajęciach fitness lub treningu na siłowni
w klubie Synergia Fitness
3. Podczas jednej wizyty w Synergia Fitness w trakcie trwania konkursu „Wytrenuj sobie
wakacje” Klubowicz otrzymuje jedną pieczątkę.
4. Osoby które w czasie trwania konkursu (2 miesiące) zbiorą 24 pieczątki i więcej biorą
udział w losowaniu nagrody głównej. 4-dniowego pobytu dla 2 osób w hotelu Polanica
Resort & Spa w Polanicy Zdrój oraz innych wartościowych nagród pocieszenia.
5. Osoby które w czasie trwania konkursu zbiorą 16 pieczątek i więcej ale mniej niż 24 biorą
udział w losowaniu drugiej nagrody tj. 2-dniowego pobytu dla 2 osób w Hotelu Dębowe
Wzgórze w Pokrzywnej oraz innych nagród pocieszenia.
6. Osoby które w czasie trwania konkursu zbiorą 8 pieczątek i więcej ale mniej niż 16 biorą
udział w losowaniu pozostałych nagród ufundowanych przez partnerów naszego konkursu.
7. Po zebraniu wymaganej ilości pieczątek klubowicz przekazuje kartę pracownikowi recepcji
w celu zweryfikowania. Najpóźniej do dnia 05.09.2019 r.
8. Losowanie nagród odbędzie się we wrześniu podczas maratonu fitness którego termin
zostanie podany w późniejszym czasie. Obecność na maratonie nie jest obowiązkowa.
Po zakończeniu maratonu nagrody będzie można odebrać w klubowej recepcji.
9. Jeden uczestnik może pobrać więcej niż jedną „Kartę na pieczątki” w celu jej zapełniania.
W przypadku utraty karty zebrane na niej pieczątki przepadają. Nie sumują się ilości z
kilku niezapełnionych kart. Przynajmniej jedna z nich musi być wypełniona w pełni ( tj. 8
pieczątek)
10. Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w związku z nie wzięciem udziału
w konkursie, nie zgłoszeniem pracownikowi recepcji chęci wzięcia udziału w konkursie,
a w szczególności roszczenie o otrzymanie ekwiwalentu pieniężnego w zamian za nagrody.

§3 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin będzie udostępniany wszystkim zainteresowanym na stronie
internetowej www.synergiafitness.pl w zakładce aktualności oraz w recepcji klubu
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Informacja
o zmianie Regulaminu zostanie umieszczona na stronie www.synergiafitness.pl Zmiany
będą wchodzić w życie po upływie 2 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia i zmianie.
W przypadku uprawnień nabytych przed dniem wejścia w życie zmian, ich realizacja
następuje na zasadach dotychczas obowiązujących.